Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2015

* Zarządzenie Nr 228/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci

* Zarządzenie Nr 227/SKG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu rejestracji i przechowywania danych w systemie Powiadamiania Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr  226/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 15  grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

* Zarządzenie Nr 225/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr  224/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych przy murach w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 223/SKG/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach oraz określenia regulaminu konkursu

* Zarządzenie Nr 222/WGIiOŚ/15 Burmistrza  Skarszew z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

* Zarządzenie Nr 221/WGIiOŚ/15 Burmistrza  Skarszew z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

* Zarządzenie Nr 220/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

* Zarządzenie Nr 219/SKG/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 218/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 217/KF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 216/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 215/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 214/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 213/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2015 – 2020

* Zarządzenie Nr 212/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 211/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 210/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 209/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia  26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

* Zarządzenie Nr 208/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 25 listopada 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 205/WOiSO/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 207/GOPS/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadań Gminy Skarszewy z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior - WIGOR” w latach 2015-2016

* Zarządzenie Nr 206/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 205/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 204/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 203/SG/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok

* Zarządzenie Nr 202/SG/15 Burmistrza Skarszew dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 201/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 200/KF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 199/SKG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego

* Zarządzenie Nr 198/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia  6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy w roku szkolnym 2015/2016

* Zarządzenie Nr 197/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 196/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 195/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 194/SKG/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 193/SKG/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 192/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

* Zarządzenie Nr 191/GOPS/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

* Zarządzenie Nr 190/WF/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 października 2015  roku w sprawie zmiany w planie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach na rok 2015

* Zarządzenie Nr 189/WF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015 roku w  sprawie  przeprowadzenia  inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 188/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 187/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2015 – 2020

* Zarządzenie Nr 186/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

* Zarządzenie Nr 185/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 179/WOiSO/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia  głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

* Zarządzenie Nr 184/WGIiOŚ/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 19 października 2015 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków

* Zarządzenie Nr 183/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr SKG/182/15 Burmistrza Skarszew z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

* Zarządzenie Nr 181/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 6 października 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 180/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania składu osobowego Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji na lata 2015-2017

* Zarządzenie Nr 179/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

* Zarządzenie Nr 178/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy

* Zarządzenie Nr 177/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego

* Zarządzenie Nr 176/GOOSiP/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 5 października 2015r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 175/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 174/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 28 wrzesień 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 173/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszewy z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 172/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przejęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

* Zarządzenie Nr 171/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 170/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 września 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

* Zarządzenie Nr 169/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 168/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 167/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* Zarządzenie Nr 166/WF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - świetlica sołecka w Wolnym Dworze

* Zarządzenie Nr 165/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie Nr 164/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 września 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 163/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 września 2015 roku w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 162/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 września 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 161/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 160/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)

* Zarządzenie Nr 159/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do Spraw Referendum w obwodzie głosowania Nr 7 w Godziszewie do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

* Zarządzenie Nr 158/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 157/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 156/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 155/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 154/WPGiIE/2015 Burmistrza Skarszew z dnia  31 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Skarszewskiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 153/WPGiIE/2015 Burmistrza Skarszewy z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 152/WPGiIE/2015 Burmistrza Skarszewy z dnia  31 sierpnia  2015 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 151/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2015 – 2020

* Zarządzenie Nr 150/WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 31 sierpnia 2015 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

* Zarządzenie Nr 149/WOiSO/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015

* Zarządzenie Nr 148/WOiSO/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

* Zarządzenie Nr 147/WOiSO/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkól i Przedszkoli w Skarszewach oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

* Zarządzenie Nr 146/WPGiIE/2015 Burmistrza Skarszew z dnia  20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysa w sołectwie Wolny Dwór

* Zarządzenie Nr 145/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 144/SKG/2015 Burmistrza Skarszew z dnia  20 sierpnia  2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Miejskiej w Skarszewach służbowych komputerów przenośnych

* Zarządzenie Nr 143 /WGIiOŚ/2015 Burmistrza Skarszew z dnia  18 sierpnia 2015 roku w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  w  Pogódkach

* Zarządzenie Nr 142/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 141/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Skarszewy

* Zarządzenie Nr 140/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego

* Zarządzenie Nr 139/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015

* Zarządzenie Nr 138/WGIiOŚ/15 Burmistrza  Skarszew z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 137/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 136/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 135/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)

* Zarządzenie Nr 134/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2015 – 2020

* Zarządzenie Nr 133/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

* Zarządzenie Nr 132/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych przy murach w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 131/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych przy murach w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 130/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 129/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 128/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Zarządzenie Nr 127/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

* Zarządzenie Nr 126/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 125/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 124/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 123/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie gminy w drodze bezprzetargowej

* Zarządzenie Nr 122/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 121/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

* Zarządzenie Nr 120/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2015r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do zaciągania zobowiązań, których realizacja przekracza okres jednego roku budżetowego

* Zarządzenie Nr 119/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 118/KF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 117/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych

* Zarządzenie Nr 116/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 115/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

* Zarządzenie Nr 114/WF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 23 czerwca 2015 roku w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w związku z likwidacją kasy Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 113/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca  2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej  niezabudowanej

Zarządzenie Nr 112/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 111/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

* Zarządzenie Nr 110/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

* Zarządzenie Nr 109/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 108/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

* Zarządzenie Nr 107/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r

* Zarządzenie Nr 106/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/WGIiOŚ/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 105/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

* Zarządzenie Nr 104/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 103/USC/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania wykorzystywanymi na potrzeby urzędu stanu cywilnego oraz powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Skarszewach

Zarządzenie Nr 102/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 101/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

Zarządzenie Nr 100/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zastępstwa w czasie nieobecności dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. s. Marty Wieckiej w Szczodrowie

* Zarządzenie Nr 99/SKG/15 roku Burmistrza Skarszew z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, dotyczących godzin pracy niektórych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 98/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 97/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 96/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 95/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/WOiSO/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015

* Zarządzenie Nr 94/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia  19 maja  2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu realizacji „Programu budowy mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Skarszewy”

* Zarządzenie Nr 93/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

* Zarządzenie Nr 92/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania (formularzy) wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych obowiązujących i nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

* Zarządzenie Nr 91/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy w drodze bezprzetargowej

* Zarządzenie Nr 90/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 89/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 7 maja 2015  roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

* Zarządzenie Nr 88/KF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 87/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 86/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 

* Zarządzenie Nr 85/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 84/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 83/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy

* Zarządzenie Nr 82/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego

* Zarządzenie Nr 81/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie

* Zarządzenie Nr 80/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 79/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu „Piękna Wieś Pomorska”

* Zarządzenie Nr 78/SKG/15 roku Burmistrza Skarszew z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Społecznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 77/WOiSO/15 Burmistrza Skarszewz dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015

* Zarządzenie Nr 76/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 75/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew

* Zarządzenie Nr 74/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Skarszew

* Zarządzenie Nr 73/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. ks Franciszka Sawickiego w Godziszewie

* Zarządzenie Nr 72/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

* Zarządzenie Nr 71/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 70/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 69/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 68/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 67/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 66/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy w roku szkolnym 2014/2015

* Zarządzenie Nr 65/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 64/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

* Zarządzenie Nr 63/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 62/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. ks.Franciszka Sawickiego  w Godziszewie

* Zarządzenie Nr 61/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszewy z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 60/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 59/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 58/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

* Zarządzenie Nr 57/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 56/KF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 55/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Energetyki

* Zarządzenie Nr 54/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 53/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 52/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

* Zarządzenie Nr 51/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

* Zarządzenie Nr 50/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie

* Zarządzenie Nr 49/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Skarszewy na lata 2015-2018

* Zarządzenie Nr 48/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 47/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania na stanowisko pełniącej obowiązki  Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach – Pani Cecylii Hinz

* Zarządzenie Nr 46/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach – Pana Jarosława Szwajkowskiego

* Zarządzenie Nr 45/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. ks. Franciszka Sawickiego w Godziszewie – Pana Krzysztofa Paździerskiego

* Zarządzenie Nr 44/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

* Zarządzenie Nr 43/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia  rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 42/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/SG/14 Burmistrza Skarszew z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie określenia formy sporządzania i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

* Zarządzenie Nr 41/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 40/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 39/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiadujących właścicieli

* Zarządzenie Nr 38/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 37/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 36/WPGiIE/15 Burmistrza Skarszewy z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych

* Zarządzenie Nr 35 /GOPS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie

* Zarządzenie Nr 34/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 33/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12  lutego 2015 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 32/WGIiOŚ/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 31/GOPS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12  lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 30/GOPS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 29/GOPS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 28/GOPS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

* Zarządzenie Nr 27/GOPS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12  lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

* Zarządzenie Nr 26/GOPS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 25/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 24/GOOSiP/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz zasad i trybu rozdziału środków finansowych na szczeblu jednostki oświatowej

* Zarządzenie Nr 23/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 22/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 21/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 rok

* Zarządzenie Nr 20/USC/15 Burmistrza Skarszew z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów wyborów sołtysa i rad sołeckich w gminie Skarszewy

* Zarządzenie Nr 19/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 18/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu Nr 197/WOiSO/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 17/SKG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 16/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 stycznia 2015 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora  Gminnego Ośrodka Zdrowia

* Zarządzenie Nr 15/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 5/BS/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2015 roku

* Zarządzenie Nr 14/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

* Zarządzenie Nr 13/KF/15 Burmistrza Skarszew z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

* Zarządzenie Nr 12/WF/15 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego

* Zarządzenie Nr 11/SG/15 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych

* Zarządzenie Nr 10 /WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

* Zarządzenie Nr 9/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

* Zarządzenie Nr 8/WGIiOŚ/15 Burmistrza Skarszew z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

* Zarządzenie nr 7 /WPGiIE/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* Zarządzenie Nr 6/WOiSO/15 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

* Zarządzenie Nr 5/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/BS/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 7 stycznia 2015 roku

* Zarządzenie Nr 4/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 3/BS/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku

* Zarządzenie Nr 3/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia

* Zarządzenie Nr 2/BS/15 Burmistrza Skarszew z dnia7 stycznia 2015 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

* Zarządzenie Nr 1/GOOSiP/15 Burmistrza Skarszew z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2015 rok

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4853
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2015-12-23 14:31:15
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2015-12-23 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-12-23 14:27:08