Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2005

271.Zarządzenie Nr  271/WF/2005 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - kasa.

272. Zarządzenie Nr 272/KF/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

273. Zarządzenie Nr 273/GOOSiP/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych miasta i gminy Skarszewy

274. Zarządzenie Nr 274/WPGiIE/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 6 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego oraz pozostałych zamówień nie będących zamówieniami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

275. Zarządzenie Nr 275/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 11 stycznia 2005 roku w sprawie wyceny sieci ogólno spławnej stanowiącej własność Urzędu Miejskiego w Skarszewach

276. Zarządzenie Nr 276/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

277. Zarządzenie Nr 277/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

278. Zarządzenie Nr 278/WPGiIE/05 Burmistrza Skarszew z dnia 28 stycznia 2005 roku dotyczące wdrożenia uchwały nr XXIX/235/2004 R.M w Skarszewach z dnia 27 października 2004 r.w sprawie pomocy dla przedsiębiorców realizujących inwestycje oraz tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Skarszewy, zwanej dalej „uchwałą”.

279. Zarządzenie Nr 279/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2005 rok.

280. Zarządzenie Nr 280/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok.

281. Zarządzenie Nr 281/KF/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

282. Zarządzenie Nr 282/GOOSiP/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Skarszewach

283. Zarządzenie Nr 283/GOOSiP/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 1 w Skarszewach

284. Zarządzenie Nr 284/GOOSiP/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2 w Skarszewach

285. Zarządzenie Nr 285/GOOSiP/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczodrowie.

286. Zarządzenie Nr 286/GOOSiP/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Więckowach

287. Zarządzenie Nr 287/KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

288. Zarządzenie Nr 288/KF/05 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

289.Zarządzenie Nr  289/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

290. Zarządzenie Nr 290/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej , lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Kościuszki w Skarszewach.

291. Zarządzenie Nr 291/BBRM/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2005 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego.

292. Zarządzenie Nr 292/BBRM/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad używania oprogramowania komputerowego w Urzędzie Miejskim i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy .

293. Zarządzenie Nr  293/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej

294. Zarządzenie Nr 294/KF/04 Burmistrza Skarszew z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

295. Zarządzenie Nr 295 /WOiSO/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

296. Zarządzenie Nr 296/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

297. Zarządzenie Nr  297/SG/05 BURMISTRZA SKARSZEW Z DNIA 23 MARCA 2005 ROKU w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

298. Zarządzenie Nr  298 /WOiSO/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2005r w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

299. Zarządzenie Nr 299/BBRM/05 Burmistrza Skarszew z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

300. Zarządzenie Nr  300/WPGiIE/05. BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zasad przydziału odzieży , obuwia roboczego, środków czystości oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników urzędu Miejskiego w Skarszewach.

301. Zarządzenie Nr  301/BBRM/05 Burmistrza Skarszew z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia piątku , 8 kwietnia dniem wolnym od pracy i zajęć szkolnych.

302. Zarządzenie Nr  302/GOPS /05 Burmistrza Skarszew z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 127/99 Zarządu Gminy w Skarszewach z dnia 8 grudnia 1999 roku w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

303. Zarządzenie Nr 303/SG/05 BURMISTRZA SKARSZEW Z DNIA 11 KWIETNIA 2005 ROKU w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 297/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

304. Zarządzenie Nr 304/SG/05 BURMISTRZA SKARSZEW Z DNIA 12 KWIETNIA 2005 ROKU w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

305. Zarządzenie Nr 305/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

306. Zarządzenie Nr 306/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku mieszkalnym nr 4 przy ul. Kopernika w Skarszewach

307. Zarządzenie Nr 307/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

308. Zarządzenie Nr 308 / KF / 05 Burmistrza Skarszew z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

309. Zarządzenie Nr 309/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.

310. Zarządzenie Nr 310/WPGiIE//2005 Burmistrza Skarszew - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

311. Zarządzenie Nr 311/WPGiIE//2005 Burmistrza Skarszew - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie: wprowadzenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego

312. Zarządzenie Nr 312/WGIiOŚ/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie uchylenia niektórych uchwał Zarządu Gminy Skarszewy dotyczących zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

313. Zarządzenie Nr 313/SG/2005 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 13 czerwca 2005 rokuw sprawie kwartalnego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2005 roku.

314. Zarządzenie Nr  314 /WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych

315. Zarządzenie Nr  315 /WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

316. Zarządzenie Nr 316/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

317. Zarządzenie Nr 317/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok.

318. Zarządzenie Nr 318/WGIiOŚ/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie wniesienia nowych udziałów do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ze 100% udziałem Gminy Skarszewy

319. Zarządzenie Nr  319/WF/2005 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

320. Zarządzenie Nr  320/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

321. Zarządzenie Nr 321/KF/05 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

322. Zarządzenie Nr 322/RP/05 Burmistrza Skarszewy z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie adaptacji nieruchomości zajmowanej do końca sierpnia 2005 roku przez Zespół Szkół Specjalnych na potrzeby niektórych jednostek organizacyjnych gminy.

323. Zarządzenie Nr 323/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości od Borowo sp. z o.o. za zaległości podatkowe.

324. Zarządzenie Nr 324/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

325. Zarządzenie Nr 325/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

326. Zarządzenie Nr 326/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

327. Zarządzenie Nr 327/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

328. Zarządzenie Nr 328/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

329. Zarządzenie Nr 329/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

330. Zarządzenie Nr 330/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

331. Zarządzenie Nr 331/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej.

332. Zarządzenie Nr 332 /WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

333. Zarządzenie Nr  333/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych.

334. Zarządzenie Nr 334/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

335. Zarządzenie Nr 335/WOiSO/05 Burmistrza Skarszew z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

336. Zarządzenie Nr 336 /WOiSO / 2005 Burmistrza Skarszew z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

337. Zarządzenie Nr 337/BBRM/05 Burmistrza Skarszew z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przydziału Mieszkań Socjalnych oraz określenia jej Regulaminu .

338. Zarządzenie Nr 338/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2005 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2004 rok.

339. Zarządzenie Nr 339/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

340. Zarządzenie Nr 340/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 15 wrzesnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

341. Zarządzenie Nr 341/KF/05 Burmistrza Skarszew z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

342. Zarządzenie Nr 342/WOiSO/05 Burmistrza Skarszew z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenie Nr343/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 21 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

344. Zarządzenie Nr 344/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 21 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

345. Zarządzenie Nr 345/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

346. Zarządzenie Nr 346/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 26 września 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

347. Zarządzenie Nr 347/WOiSO/05 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Skarszewach.

348. Zarządzenie Nr 348/WOiSO/05 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Godziszewie.

349. Zarządzenie Nr 349/BBRM/05 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2005r w sprawie dystrybucji materiałów informacyjnych dotyczących zagrożenia epidemią "ptasiej grypy”

350. Zarządzenie Nr 350/WOiSO/05 Burmistrza Skarszew z dnia 3 października 2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Skarszewach.

351. Zarządzenie Nr 351/BBRM/05 Burmistrza Skarszew z dnia 3 października 2005 roku w sprawie stosowania poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starogardzie Gdańskim .

352. Zarządzenie Nr  352 /WOiSO / 2005 Burmistrza Skarszew z dnia 3 października 2005r w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

353. Zarządzenie Nr 353/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 4 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

354. Zarządzenie Nr 354/WOiSO/05 Burmistrza Skarszew z dnia 4 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia w składach obwodowych komisji wyborczych.

355. Zarządzenie Nr 355/WOiSO/05 Burmistrza Skarszew z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Więckowach.

356. Zarządzenie Nr 356/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 13 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

357. Zarządzenie Nr 357/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 17 października 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

358. Zarządzenie Nr 358/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 19 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

359. Zarządzenie Nr 359/KF/05 Burmistrza Skarszew z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

359A. Zarządzenie Nr 359a/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

360. Zarządzenie Nr 360/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

361. Zarządzenie Nr  361/WF/2005 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 31 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 15/2000 Burmistrza Gminy w Skarszewach z dnia 20.X.2000 roku w sprawie zasad naliczania umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Skarszewy.

362. Zarządzenie Nr 362/WF/2005 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 31 października 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 205/WF/2004 z dnia 25.VI.2004 roku w sprawie planu inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Skarszewy na lata 2004 - 2005.

363. Zarządzenie Nr  363 /WF/2005 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 31 października 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

364. Zarządzenie Nr  364/BBRM/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 4 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

365. Zarządzenie Nr  365 /SG/2005 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 rok.

366. Zarządzenie Nr 366/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

367. Zarządzenie Nr 367/WGIiOŚ/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 5 w Mirowie

368. Zarządzenie Nr 368/WOiSO/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Skarszew.

369. Zarządzenie Nr 369/KF/05 Burmistrza Skarszew z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

370. Zarządzenie Nr 370/SG/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

371. Zarządzenie Nr 371/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

372. Zarządzenie Nr 372/WGIiOŚ/05 Burmistrza Skarszew z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

373. Zarządzenie Nr 373/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

374. Zarządzenie Nr 374/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

375. Zarządzenie Nr 375/WGIiOŚ/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

376. Zarządzenie Nr 376/WGIiOŚ/2005 Burmistrza Skarszew z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym nr 17 przy ul. Tczewskiej w Skarszewach

377. Zarządzenie Nr 377/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 13 grudnia 2005 roku sprawie wniesienia zaliczki na poczet zwiększenia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

378. Zarządzenie Nr 378/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

379. Zarządzenie Nr 379/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

380. Zarządzenie Nr 380/WF/ 2005 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie umorzenia nieściągalnych należności cywilnoprawnych.

381. Zarządzenie Nr 381/KF/05 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

382. Zarządzenie Nr 382/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

383. Zarządzenie Nrr 383/SG/05 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany „ Zarządzenia Nr 6/02 Burmistrza Skarszew z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim
w Skarszewach”

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:400
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-06-16 00:51:09
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-06-16 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-06-16 00:49:30