Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2013

1. Zarządzenie Nr 1/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

2. Zarządzenie Nr 2/SG/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 07 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi”, operacja „Remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy”

3. Zarządzenie Nr 3/SG/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi”, operacja „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Mirowo Duże, gmina Skarszewy”

4. Zarządzenie Nr 4/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie określenia  rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne  niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2013 rok

5. Zarządzenie Nr 5/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

6. Zarządzenie Nr 6/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

7. Zarządzenie Nr 7/WF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach - powierzonych Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu SP.z o.o. w Skarszewach

8. Zarządzenie Nr 8/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

9. Zarządzenie Nr 9/KF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

10. Zarządzenie Nr 10/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok

11. Zarządzenie Nr 11/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2012 rok

12. Zarządzenie Nr 12/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/SG/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 396/SG/2009 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu systemowego „Szansa na przyszłość !” realizowanego przez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. Zarządzenie Nr 13/KF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

14. Zarządzenie Nr 14/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 31 stycznia  2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)”

15. Zarządzenie Nr 15/WGIiOŚ/13 Burmistrza  Skarszew z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

16. Zarządzenie Nr 16/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

17. Zarządzenie Nr 17/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 637/WOiSO//2010 Burmistrza Skarszew z dnia 22 grudnia w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Skarszew

18. Zarządzenie Nr 18/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

19. Zarządzenie Nr 19/GOPS/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 lutego 2013rok w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie

20. Zarządzenie Nr 20/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

21. Zarządzenie Nr 21/WPGiIE/13Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)”

22. Zarządzenie Nr 22/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

23. Zarządzenie Nr 23/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

24. Zarządzenie Nr 24/GOPS/13 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w tych sprawach

25. Zarządzenie Nr 25/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)”

26. Zarządzenie Nr 26/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 6 marca 2013 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 466/WGIiOŚ/2010 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej pracy

27. Zarządzenie Nr 27/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

28. Zarządzenie Nr 28/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

29. Zarządzenie Nr 29/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 384/WOiSO/2006 Burmistrza Skarszew z dnia 4 stycznia 2006 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

30. Zarządzenie Nr 30/SKG/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wstrzymania wykonania półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

31. Zarządzenie Nr 31/WF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wniesienia nowych udziałów do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z 100 % udziałem Gminy Skarszewy

32. Zarządzenie Nr 32/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

33. Zarządzenie Nr 33/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej

34. Zarządzenie Nr 34/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

35. Zarządzenie Nr 35/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do składania oświadczeń w imieniu Gminy Skarszewy w celu realizacji projektu pod tytułem „Mój zawód – moja przyszłość”

36. Zarządzenie Nr 36/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie  regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

37. Zarządzenie Nr 37/USC/13 Burmistrza Skarszew z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysa w sołectwie Obozin

38. Zarządzenie Nr 38/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach – sołectwo Obozin

39. Zarządzenie Nr 39/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, do zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro

40. Zarządzenie Nr 40/WPGiIE/13 Burmistrz Skarszew z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przydziału odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków czystości dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca mechanik oraz okresy ich używalności

41. Zarządzenie Nr 41/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

42. Zarządzenie Nr 42/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

43. Zarządzenie Nr 43/WF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki prawa handlowego Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

44. Zarządzenie Nr 44/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

45. Zarządzenie Nr 45/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

46. Zarządzenie Nr 46 /GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013

47. Zarządzenie Nr 47/SKG/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wznowienia wykonania planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

48. Zarządzenie Nr 48/KF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

49. Zarządzenie Nr 49/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2013 rok

50. Zarządzenie Nr  50/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

51. Zarządzenie Nr 51/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

52. Zarządzenie Nr 52/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

53. Zarządzenie Nr 53/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

54. Zarządzenie Nr 54/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2013)

55. Zarządzenie Nr 55/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 13 maja 2013 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

56. Zarządzenie Nr 56/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

57. Zarządzenie Nr 57/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych

58. Zarządzenie Nr 58/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

59. Zarządzenie Nr 59/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach – sołectwo Obozin

60. Zarządzenie Nr 60/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

61. Zarządzenie Nr 61/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej na rzecz gminy Skarszewy

62. Zarządzenie Nr 62/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

63. Zarządzenie Nr 63/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2013–2019

64. Zarządzenie Nr 64/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2013)”

65. Zarządzenie Nr 65/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

66. Zarządzenie Nr 66/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz zmiany jej składu osobowego

67. Zarządzenie Nr 67/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

68. Zarządzenie Nr 68/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

69. Zarządzenie Nr 69/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2013 roku aw sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

70. Zarządzenie Nr 70/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

71. Zarządzenie Nr 71/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

72. Zarządzenie Nr 72/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2013)

73. Zarządzenie Nr 73/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych”

74. Zarządzenie Nr 74/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

75. Zarządzenie Nr 75/KF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

76. Zarządzenie Nr 76/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

77. Zarządzenie Nr 77/WGIiOŚ/13 Burmistrza  Skarszew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

78. Zarządzenie Nr 78/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

79. Zarządzenie Nr 79/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

80. Zarządzenie Nr 80/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie zmiany zapisu w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

81. Zarządzenie Nr 81/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu „Mój zawód – moja przyszłość” powierzonego do realizacji przez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

82. Zarządzenie Nr 82/GOPS/13 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postepowań w tych sprawach

83. Zarządzenie Nr 83/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

84. Zarządzenie Nr 84/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lipca 2013 r oku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

85. Zarządzenie Nr 85/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Skarszewach ob.7

86. Zarządzenie Nr 86/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

87. Zarządzenie Nr 87/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

88. Zarządzenie Nr 88/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych”

89. Zarządzenie Nr 89/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

90. Zarządzenie Nr 90/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

91. Zarządzenie Nr 91/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

92. Zarządzenie Nr 92/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarszewy

93. Zarządzenie Nr 93/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarszewy

94. Zarządzenie Nr 94/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

95. Zarządzenie Nr 95/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

96. Zarządzenie Nr 96/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. w Skarszewach

97. Zarządzenie Nr 97/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12  sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

98. Zarządzenie Nr 98/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących Gminnej Komisji Stypendialnej

99. Zarządzenie Nr 99/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

100. Zarządzenie Nr 100/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 13 sierpnia  2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe stanowiące własności Gminy Skarszewy

101. Zarządzenie Nr 101/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce prawa handlowego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Skarszewach

102. Zarządzenie Nr 102/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

103. Zarządzenie Nr 103/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

104. Zarządzenie Nr 104/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad grupowania operacji gospodarczych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego gminy

105. Zarządzenie Nr 105/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Gminnego nr 1 w Skarszewach

106. Zarządzenie Nr 106/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach

107. Zarządzenie Nr 107/GOOSiP/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2 w Skarszewach

108. Zarządzenie Nr 108/SG/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, operacja  „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Jaroszewach, gmina Skarszewy”

109. Zarządzenie Nr 109/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Skarszewy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

110. Zarządzenie Nr 110/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

111. Zarządzenie Nr 111/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego

112. Zarządzenie Nr 112/WF/13 BURMISTRZA  SKARSZEW z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w  zarządzeniu Nr 644/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Gminie Skarszewy”

113. Zarządzenie Nr 113/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 2 września 2013 rok w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury

114. Zarządzenie Nr 114/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji dotyczącej  sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

115. Zarządzenie Nr 115/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

116. Zarządzenie Nr 116/KF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

117. Zarządzenie Nr 117/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 czerwca 2013roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jej składu osobowego

118. Zarządzenie Nr 118/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 4 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

119. Zarządzenie Nr 119/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszewy z dnia 23 września 2013 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy 

120. Zarządzenie Nr 120/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

121. Zarządzenie Nr 121/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia trybu wykonywania budżetu Gminy Skarszewy

122. Zarządzenie Nr 122/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia  30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

123. Zarządzenie Nr 123/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

124. Zarządzenie Nr 124/WPGiIE/13 Burmistrza Skarszew z dnia 08 października 2013 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych

125. Zarządzenie Nr 125/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 16 października 2013 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej w formie darowizny

126. Zarządzenie Nr 126/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

127. Zarządzenie Nr 127/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 21 października 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

128. Zarządzenie Nr 128/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października  2013 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Więckowach wchodzącej w skład drogi gminnej

129. Zarządzenie Nr 129/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Więckowach wchodzącej w skład drogi gminnej

130. Zarządzenie Nr 130/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

131. Zarządzenie Nr 131/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

132. Zarządzenie Nr 132/WF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

133. Zarządzenie Nr 133/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

134. Zarządzenie Nr 134/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

135. Zarządzenie Nr 135/WF/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej oraz powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

136. Zarządzenie Nr 136/WPGiIE/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie udziału jednostek organizacyjnych gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu wojewódzkim w dniu 7 listopada 2013 roku

137. Zarządzenie Nr 137/GOOSiP/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy w roku szkolnym 2013/2014

138. Zarządzenie Nr 138/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

139. Zarządzenie Nr 139/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

140. Zarządzenie Nr 140/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy

141. Zarządzenie Nr 141/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

142. Zarządzenie Nr 142/GOOSiP/2013 Burmistrza Skarszew z  dnia  8 listopada 2013 roku w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2013

143. Zarządzenie Nr 143/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

144. Zarządzenie Nr 144/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2013 – 2019

145. Zarządzenie Nr 145/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2014 - 2024

146. Zarządzenie Nr 146/SG/13 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 rok

147. Zarządzenie Nr 147/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

148. Zarządzenie Nr 148/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

149. Zarządzenie Nr 149/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

150. Zarządzenie Nr 150/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

151. Zarządzenie Nr 151/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

152. Zarządzenie Nr 152/WGIiOŚ/13 Burmistrza Skarszew z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

153. Zarządzenie Nr 153/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

154. Zarządzenie Nr 154/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

155. Zarządzenie Nr 155/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

156. Zarządzenie Nr 156/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z połączeniem samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarszewach i Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach

157. Zarządzenie Nr 157/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

158. Zarządzenie Nr 158/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

159. Zarządzenie Nr 159/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

160. Zarządzenie Nr 160/WPGiIE/2013 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wyłonienia wykonawcy przy udzielenia zamówienia publicznego, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE w Gminie Skarszewy – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

161. Zarządzenie Nr 161/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

162. Zarządzenie Nr 162/SKG/2013 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia godzin otwarcia Urzędu Miejskiego w Skarszewach

163. Zarządzenie Nr 163/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

164. Zarządzenie Nr 164/KF/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli wykonywanej w ramach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Skarszewy

165. Zarządzenie Nr 165/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

166. Zarządzenie Nr 166/SG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

167. Zarządzenie Nr 167/SKG/13 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego dla Gminy Skarszewy na 2014 rok

168. Zarządzenie Nr 168/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach

169. Zarządzenie Nr 169/WOiSO/13 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1707
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-01-09 10:28:41
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-01-09 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-12-09 08:36:33