Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 * Uchwała Nr XXVII/242/13 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych nr 146 oraz 147/16 i 147/17 (dawna działka nr 147/15) w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2013.864 Ogłoszony: 2013-02-08

*  Uchwała Nr XXVII/241/13 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2013.997 Ogłoszony: 2013-02-19

*  Uchwała Nr XXVI/227/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2013.463 Ogłoszony: 2013-01-21

* Uchwała Nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych nr 215/5 i 215/142 w obrębie Godziszewo, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.4007 Ogłoszony: 2012-12-10

* Uchwała Nr XXIV/203/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.3609 Ogłoszony: 2012-11-13

* Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.3608 Ogłoszony: 2012-11-13

* Uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia  29 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.3607 Ogłoszony: 2012-11-13

* Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.3606 Ogłoszony: 2012-11-13

* Uchwała Nr XXII/193/12 RADY MIEJSKIEJ w SKARSZEWACH z dnia 3 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarszewy na 15 okręgów wyborczych

DZ. URZ. WOJ. 2012.2799 Ogłoszony: 2012-09-07

* Uchwała Nr XXI/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.2240 Ogłoszony: 2012-07-04

* Uchwała Nr XXI/187/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geodezyjnej nr 221 oraz części działki nr 220 w obrębie Godziszewo, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.2613 Ogłoszony: 2012-08-03

* Uchwała Nr XXI/186/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego fragmentu wsi Obozin, obszar części działek geodezyjnych nr 36/8 i 36/9 oraz obszar działek geodezyjnych nr 99, 100, 101, 102, 106/1, 106/2 i 118, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.2614 Ogłoszony: 2012-08-03

* Uchwała Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geodezyjnej nr 22/5, w obrębie Bączek, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.2491 Ogłoszony: 2012-07-18

* Uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego i opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów oraz opłat za najem powierzchni reklamowych stanowiących własność Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.2257 Ogłoszony: 2012-07-04

* Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 maja 2012 roku dotycząca zmiany uchwały nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 maja 2011 r. roku w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

DZ. URZ. WOJ. 2012.1951 Ogłoszony: 2012-06-05

* Uchwała Nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki geodezyjnej nr 278/1 w obrębie Więckowy, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.1983 Ogłoszony: 2012-06-08

* Uchwała Nr XIX/156/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012 roku dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013

DZ. URZ. WOJ. 2012.1708 Ogłoszony: 2012-05-14

* Uchwała Nr XIX/155/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej

DZ. URZ. WOJ. 2012.1707 Ogłoszony: 2012-05-14

* Uchwała Nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 230/3 i 230/4 we wsi Demlin w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.1499 Ogłoszony: 2012-04-25

* Uchwała Nr XVII/149/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.1542 Ogłoszony: 2012-04-30

* Uchwała Nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 151/7 w obrębie Bożepole Królewskie, działek nr 82/1, 83, 84, 85/3, 88/3 w obrębie Kamierowskie Piece oraz miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 258/6, 294, części działki nr 151/7 i działki nr 151/4 w obrębie Bożepole Królewskie i działki nr 85/2 w obrębie Kamierowskie Piece w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.1607 Ogłoszony: 2012-05-07

* Uchwała Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie pozbawienia niektórych dróg w mieście Skarszewy dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych publicznych

DZ. URZ. WOJ. 2012.1201 Ogłoszony: 2012-03-27

* Uchwała Nr XV/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 30 grudnia 2011 rok w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.435 Ogłoszony: 2012-02-01

* Uchwała Nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin, część działki nr 120, gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.64 Ogłoszony: 2012-01-10

* Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki geodezyjnej numer 658/10 (uprzednio dz. nr 658/6) we wsi Szczodrowo oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo (dawnej działki geodezyjnej nr 658) w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.474 Ogłoszony: 2012-02-02

* Uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2012.473 Ogłoszony: 2012-02-02

* Uchwała Nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych nr 39/28, 39/29, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 39/40, 39/41, 39/42, 39/43, 39/44, 39/45, 39/46, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51, 39/52 i 39/53 w obrębie Obozin gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.178.4252 Ogłoszony: 2011-12-30

* Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.178.4255 Ogłoszony: 2011-12-30

* Uchwała Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Skarszewy do kategorii dróg gminnych publicznych

DZ. URZ. WOJ. 2011.178.4256 Ogłoszony: 2011-12-30

* Uchwała Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.178.4258 Ogłoszony: 2011-12-30

* Uchwała Nr XIII/109/11 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.178.4259 Ogłoszony: 2011-12-30

* Uchwała Nr XIII/105/11 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.169.3772 Ogłoszony: 2011-12-15

* Uchwała Nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.169.3771 Ogłoszony: 2011-12-15

* Uchwała Nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.169.3770 Ogłoszony: 2011-12-15

* Uchwała Nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 21 października 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skarszewy obręb 10

DZ. URZ. WOJ. 2011.158.3289 Ogłoszony: 2011-11-29

* Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2011 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej

DZ. URZ. WOJ. 2011.149.3094 Ogłoszony: 2011-11-10

* Uchwała Nr XI/89/11 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 8 września 2011 r. W sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie i miasta Skarszewy w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.172.3984 Ogłoszony: 2011-12-21

* Uchwała Nr XI/85/11 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 8 września 2011 r.w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.147.3042 Ogłoszony: 2011-11-08

* Uchwała Nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Skarszewy osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3126 Ogłoszony: 2011-11-15

* Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 września 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skarszewy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

DZ. URZ. WOJ. 2012.74 Ogłoszony: 2012-01-10

* Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skarszewy"

DZ. URZ. WOJ. 2011.105.2131 Ogłoszony: 2011-08-26

* Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Budżetu Gminy zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.105.2130 Ogłoszony: 2011-08-26

* Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarszewy obręb 3

DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1717 Ogłoszony: 2011-07-07

* Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 maja 2011 roku dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy skarszewy w latach 2009-2013

DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1716 Ogłoszony: 2011-07-07

* Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1715 Ogłoszony: 2011-07-07

* Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1713 Ogłoszony: 2011-07-07

* Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zasad wyłapywania i postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.38.890 Ogłoszony: 2011-04-08

UCHWAŁA NR III/23/2010 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 408/1 - 408/11, 408/16, 408/18, 408/19, 408/30, 456 (uprzednio 408/28, 408/29) obręb 8 w mieście Skarszewy w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.31.677 Ogłoszony: 2011-03-21

* UCHWAŁA nr III/22/ 2010 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2011.10.262 Ogłoszony: 2011-01-27

* UCHWAŁA Nr LIII/420 / 2010 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia  9 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.158.3213 Ogłoszony: 2010-12-15

* Uchwała Nr LII/414/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia  29 października 2010r w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Skarszewy w 2011r

DZ. URZ. WOJ. 2010.168.3477 Ogłoszony: 2010-12-31

* Uchwała Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie  wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy  Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.158.3186 Ogłoszony: 2010-12-15

* Uchwała Nr LI/399/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Godziszewo, Demlin, Bączek i miasta Skarszewy w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.135.2591 Ogłoszony: 2010-11-08

* Uchwała Nr LI/393/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 wrzesnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu itrybu udzielenia ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Skarszewy i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna, wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

DZ. URZ. WOJ. 2010.147.2847 Ogłoszony: 0001-01-01

* Uchwała Nr XLIX/377/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu, sposobu i terminu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2198 Ogłoszony: 2010-09-13

* Uchwała Nr XLVIII/371/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.102.2004 Ogłoszony: 2010-08-10

* Uchwała Nr XLVIII/370/10 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 17 czerwca 2010 roku dotycząca zmiany uchwały nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1938 Ogłoszony: 2010-07-27

* UCHWAŁA NR XLIV/342/2010 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla którym organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.72.1183 Ogłoszony: 2010-05-17

* UCHWAŁA NR XLIV/339/2010 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 112/1, 112/2, 114/4, 114/5 i 114/6 we wsi Demlin w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1143 Ogłoszony: 2010-05-13

* UCHWAŁA NR XLIV/338/2010 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 230/3 i 230/4 we wsi Demlin w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1144 Ogłoszony: 2010-05-13

* UCHWAŁA NR XLIII/328/09 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

DZ. URZ. WOJ. 2010.63.1055 Ogłoszony: 2010-04-29

* Uchwała nr XLII/325/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2010.24.418 Ogłoszony: 2010-02-18

* Uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009 – 2013

DZ. URZ. WOJ. 2010.24.417 Ogłoszony: 2010-02-18

* UCHWAŁA NR XL/316/2009 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 23 listopada 2009r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

DZ. URZ. WOJ. 2009.178.3536 Ogłoszony: 2009-12-31

*U c h w a ł a Nr XL/313/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały obniżającej cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.178.3535 Ogłoszony: 2009-12-31

* U c h w a ł a Nr XL/312/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

DZ. URZ. WOJ. 2009.178.3534 Ogłoszony: 2009-12-31

* U c h w a ł a Nr XL/311/ 2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.178.3533 Ogłoszony: 2009-12-31

* U C H W A ŁA nr XXXIX /308/ 2009 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 8 października 2009 r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.160.3016 Ogłoszony: 2009-11-26

* U C H W A ŁA nr XXXIX /307/ 2009 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 8 października 2009 r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.160.3015 Ogłoszony: 2009-11-26

* U C H W A ŁA nr XXXIX/306/ 2009 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 8 października 2009 r. W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.160.3014 Ogłoszony: 2009-11-26

* Uchwała Nr XXXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.160.3013 Ogłoszony: 2009-11-26

* Uchwała Nr XXXIX/304/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.160.3012 Ogłoszony: 2009-11-26

* Uchwała nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Skarszewy na lata 2009-2012”

DZ. URZ. WOJ. 2009.174.3400 Ogłoszony: 2009-12-22

* UCHWAŁA NR XXXVI/282/ 2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu wsi Demlin, części dz. nr 219/8 w gminie Skarszewy

DZ. URZ. WOJ. 2009.150.2792 Ogłoszony: 2009-11-10

*UCHWAŁA NR XXXVI/281/ 2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wolny Dwór w gminie Skarszewy dotyczącego obszaru dz. nr 370/4

DZ. URZ. WOJ. 2009.150.2791 Ogłoszony: 2009-11-10

* UCHWAŁA nr XXXIV/267/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne

DZ. URZ. WOJ. 2009.109.2151 Ogłoszony: 2009-08-19

* UCHWAŁA Nr XXXIV/265/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarszewach

DZ. URZ. WOJ. 2009.109.2150 Ogłoszony: 2009-08-19

* Uchwała nr XXXIV/262/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „BORÓWIANKA”

DZ. URZ. WOJ. 2009.109.2149 Ogłoszony: 2009-08-19

* UCHWAŁA Nr XXXIV/261/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę budynku mieszkalnego komunalnego w Skarszewach

DZ. URZ. WOJ. 2009.152.2846 Ogłoszony: 2009-11-16

* UCHWAŁA nr XXXI/251/2009 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Skarszewy obręb 10.

* U c h w a ł a Nr XXVI/221/2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa.

* Uchwała nr XXVI/214/2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 października 2008 w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach polegającego na likwidacji poradni stomatologicznej.

* Uchwała nr XXVI/213/2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

* U C H W A Ł A nr XXV/210/ 2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 179/2 (część) i 180/3 we wsi Godziszewo w gminie Skarszewy

* U C H W A ŁA nr XXIV/203/ 2008 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 7 sierpnia 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Bączek w gminie Skarszewy

* U C H W A Ł A nr XXII/ 189/ 2008 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki geodezyjnej o numerze 145/33 we wsi Godziszewo w gminie Skarszewy

* UCHWAŁA NR XXII/187/2008 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w miejscowości Godziszewo gmina Skarszewy .

* U C H W A ŁA nr XXI/ 182/ 2008 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 6 maja 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów miasta Skarszewy oraz fragmentu wsi Wolny Dwór w gminie Skarszewy

*U C H W A ŁA nr XXI/181/ 2008 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 6 maja 2008 r. W sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Demlin, Bolesławowo, Wolny Dwór, Nowy Wiec w gminie Skarszewy

* U C H W A Ł A nr XXI/180/ 2008 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki geodezyjnej o numerze 219/25 we wsi Demlin w gminie Skarszewy

* U C H W A Ł A nr XXI/ 179 2008 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki geodezyjnej o numerze 57/17 we wsi Bolesławowo w gminie Skarszewy

* Uchwała nr XVIII/147/2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do wyrażania zgody na zmianę wielkości udziałów gminy Skarszewy w częściach wspólnych nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych.

* U C H W A Ł A nr XVI/142/2007 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 5 grudnia 2007 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Koźmin w gminie Skarszewy

* UCHWAŁA Nr XIV/120/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 listopada 2007 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Skarszewach

* Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 10 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Skarszewy opłaty od posiadania psów.

* Uchwała nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Skarszewy.

* Uchwała Nr VIII /66/07 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarszewach

* Uchwała nr VIII/65/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 maja2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

* Uchwała nr VIII/64/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

* U C H W A Ł A nr VI/51/2007 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Godziszewo, w gminie Skarszewy

* U C H W A ŁA nr VI/50/2007 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 5 kwietnia 2007 r. W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Kamierowskie Piece, Bolesławowo, Więckowy, Nowy Wiec, w gminie Skarszewy

* Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 kwietnia 2007w sprawie ustalenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pełniących funkcje kierowników filii, kierowników szkolenia praktycznego oraz kierowników świetlic szkolnych z dożywianiem.

* UCHWAŁA Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

* U C H W A ŁA nr XLVII/435/2006 RADY MIEJSKIEJ w Skarszewach z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Pogódki, wsi Więckowy, wsi Nowy Wiec, wsi Demlin w gminie Skarszewy

* Uchwała nr XLV/409/2006 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skarszew ABSOLUTORIUM z tytułu WYKONANIA BUDŻETU GMINY w roku 2005

* U C H W A ŁA nr XLIV/ 405 / 2006 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Demlin, w gminie Skarszewy dotyczącego obszaru dz. nr 407

* U C H W A ŁA nr XLIV/404/2006 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Demlin, w gminie Skarszewy dotyczącego obszaru dz. nr 228/5, 220/7

* UCHWAŁA nr XLIV/ 403/ 2006 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Godziszewo, w gminie Skarszewy dotyczącego obszaru dz. nr 1/ 2 (część) i 178 (część)

* Uchwała Nr XLIV/388/2006 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

* Uchwała Nr XLI/371/ 2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie stawek opłaty targowej na terenie gminy Skarszewy

* U C H W A ŁA nr XXXVIII/344/ 2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Godziszewo, wsi Kamierowskie Piece, wsi Bożepole Królewskie, w gminie Skarszew

* Uchwała nr XXXVIII/340/2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej nadających statuty jednostkom oświatowym.

* Uchwała nr XXXVII/320/2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy

* U C H W A ŁA nr XXXVI/316/2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Wolny Dwór, w gminie Skarszewy dotyczącego obszaru dz. nr 370/4

* U C H W A ŁA nr XXXVI/315/2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Kamierowskie Piece, w gminie Skarszewy dotyczącego obszaru dz. nr 89

* UCHWAŁA Nr XXXV/301/05 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po jej podziale

* Uchwała Nr XXXV/299/2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu składowiska odpadów stałych w Skarszewach

* Uchwała Nr XXXII/274/2005 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 12 stycznia 2005 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

* UCHWAŁA Nr XXXI/266/2004 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

* Uchwała nr XXX/261/2004 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowo-turystycznych na terenie gminy Skarszewy.

* UCHWAŁA nr XXX/260/2004 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 grudnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3749
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2013-04-03 09:56:16
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2013-04-03 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-12-20 11:17:39