Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2012

1. Zarządzenie Nr 1/KF/12 Burmistrza Skarszew z dnia2 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy.

2. Zarządzenie Nr 2/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie określenia  rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2012 rok.

3. Zarządzenie Nr 3/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

4. Zarządzenie Nr 4/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

5. Zarządzenie Nr 5/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok.

6. Zarządzenie Nr 6/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)”.

7. Zarządzenie Nr 7/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

8. Zarządzenie Nr 8/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

9. Zarządzenie Nr 9/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie powołania Rady Sportu w Skarszewach, określenia zasad powoływania członków oraz ustalenia zakresu działania Rady Sportu.

10. Zarządzenie Nr 10/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

11. Zarządzenie Nr 11/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

12. Zarządzenie Nr 12/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

13. Zarządzenie Nr 13/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia  28 lutego 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

14. Zarządzenie Nr 14 /WPGiIE/12 Burmistrza Skarszewy z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży)”.

15. Zarządzenie Nr 15/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia  6 marca 2012 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży).”

16. Zarządzenie Nr 16/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy.

17. Zarządzenie Nr 17/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

18. Zarządzenie Nr 18/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

19. Zarządzenie Nr 19/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.

20. Zarządzenie Nr 20 /WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.

21. Zarządzenie Nr 21/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2011 rok.

22. Zarządzenie Nr 22/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 19 marca 2012 rokuw sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

23. Zarządzenie Nr 23/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 46/SG/11 Burmistrza Skarzew z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi”, operacji „ Adaptacja obiektu gminnego we wsi Pogódki gmina Skarszewy dla potrzeb świetlicy wiejskiej”.

24. Zarządzenie Nr 24/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 47/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Osi 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, operacji „ Adaptacja obiektów gminnych w ośmiu wsiach sołeckich gminy Skarszewy dla potrzeb świetlic wiejskich.

25. Zarządzenie Nr 25/GOPS/12 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

26. Zarządzenie Nr 26/GOPS/12 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia Starszemu Pracownikowi Socjalnemu – Pani Brygidzie Milewskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

27. Zarządzenie Nr 27/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

28. Zarządzenie Nr 28/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

29. Zarządzenie Nr 29/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

30. Zarządzenie Nr 30/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu „ Piękna wieś 2012 ”.

31. Zarządzenie Nr 31/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

32. Zarządzenie Nr 32/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2012).

33. Zarządzenie Nr 33/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

34. Zarządzenie Nr 34/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

35. Zarządzenie Nr 35/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

36. Zarządzenie Nr 36/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

37. Zarządzenie Nr 37/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2012 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

38. Zarządzenie Nr 38/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 23 kwietnia 2012 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

39. Zarządzenie Nr  39/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

40. Zarządzenie Nr 40/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z  dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie  przyjęcia planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012

41. Zarządzenie Nr 41/GOPS/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego realizacji projektu systemowego Szansa na przyszłość!

42. Zarządzenie Nr 42/GOPS/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

43. Zarządzenie Nr 43/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 maja 2012 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

44. Zarządzenie Nr 44/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

45. Zarządzenie Nr 45/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia Pani Katarzyny Piekarskiej na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

46. Zarządzenie Nr 46/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

47. Zarządzenie Nr 47/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2012 rok

48. Zarządzenie Nr 48/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszewy z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodnika wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałego na terenie Gminy Skarszewy

49. Zarządzenie Nr 49/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

50. Zarządzenie Nr 50/WGIiOŚ/12 Burmistrza  Skarszew z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

51. Zarządzenie Nr 51/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

52. Zarządzenie Nr 52/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

53. Zarządzenie Nr 53/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

54. Zarządzenie Nr 54/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarszewy

55. Zarządzenie Nr 55/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 1 w Skarszewach

56. Zarządzenie Nr 56/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2012)”

57. Zarządzenie Nr 57/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2012)”

58. Zarządzenie Nr 58/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

59. Zarządzenie Nr 59/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 18 czerwca 2012 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

60. Zarządzenie Nr 60/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie; udziału w rejonowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 21 czerwca 2012 roku

61. Zarządzenie Nr 61/WF/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia planu inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach na lata 2012 – 2013

62. Zarządzenie Nr 62/WF/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 20 czerwca 2012 roku w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

63. Zarządzenie Nr 63/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia nieruchomości gruntowych w formie darowizny

64. Zarządzenie Nr 64/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy

65. Zarządzenie Nr 65/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Skarszewy

66. Zarządzenie Nr 66/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

67. Zarządzenie Nr 67/KF/12 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

68. Zarządzenie Nr 68/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Wypoczynek dzieci i młodzieży” (Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2012)”

69. Zarządzenie Nr 69/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 4 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

70. Zarządzenie Nr 70/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

71. Zarządzenie Nr 71/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

72. Zarządzenie Nr 72/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

73. Zarządzenie Nr 73/GOOSiP/12 Burmistrza Skarszew z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

74. Zarządzenie Nr 74/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

75. Zarządzenie Nr 75/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

76. Zarządzenie Nr 76/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

77. Zarządzenie Nr 77/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

78. Zarządzenie Nr 78/KF/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie zmian półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

79. Zarządzenie Nr 79/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lipca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 84/WOiSO/2003 Burmistrza Gminy Skarszewy z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru wniosku rady nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej dla zarządów jednoosobowych spółek gminy oraz zasad i trybu jej przyznawania

80. Zarządzenie Nr 80/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

81. Zarządzenie Nr 81/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

82. Zarządzenie Nr 82/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

83. Zarządzenie Nr 83/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

84. Zarządzenie Nr 84/WF/12 Burmistrza Skarszew z dnia10 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 644/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Gminie Skarszewy”

85. Zarządzenie Nr 85/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

86. Zarządzenie Nr 86 /WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

87. Zarządzenie Nr 87/SKG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 31/SKG/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia wzoru spisu spraw, wzoru rejestru pism wychodzących, wzoru pisma urzędowego, wzoru decyzji, wzoru pierwszej strony zarządzenia, zaświadczenia oraz referencji, obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

88. Zarządzenie Nr 88/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 4 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

89. Zarządzenie Nr 89/WGIiOŚ/2012 Burmistrza Skarszew z dnia 4 września 2012 rokuw sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

90. Zarządzenie Nr 90/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

91. Zarządzenie Nr 91/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

92. Zarządzenie nr 92/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 21 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”

93. Zarządzenie Nr 93/GPK/12 Burmistrza Skarszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy

94. Zarządzenie Nr  94/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

95. Zarządzenie Nr 95/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 19 października 2012 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

96. Zarządzenie Nr 96/WF/12 Burmistrza Skarszew z dnia 22 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

97. Zarządzenie Nr 97/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

98. Zarządzenie Nr 98/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 30 października 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach

99. Zarządzenie Nr 99/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

100. Zarządzenie Nr 100/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

101. Zarządzenie Nr 101/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

102. Zarządzenie Nr 102/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszewy z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”

103. Zarządzenie Nr 103/WPGiIE/2012 Burmistrza Skarszew z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu sfery zadań publicznych tj. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”

104. Zarządzenie Nr 104/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2013 - 2019

105. Zarządzenie Nr 105/SG/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok

106. Zarządzenie Nr 106/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy

107. Zarządzenie Nr 107/WF/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 listopada 2012 roku dot. zmiany w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

108. Zarządzenie Nr 108/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

109. Zarządzenie Nr 109/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

110. Zarządzenie Nr 110/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

111. Zarządzenie Nr 111/KF/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

112. Zarządzenie Nr 112/WOiSO/12 Burmistrza Skarszew z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

113. Zarządzenie Nr 113/WPGiIE/12 Burmistrza Skarszew z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy

114. Zarządzenie Nr 114/SKG/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach

115. Zarządzenie Nr 116/RP/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do występowania w imieniu Gminy

116. Zarządzenie Nr 116/RP/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do występowania w imieniu Gminy

117. Zarządzenie Nr 117/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

118. Zarządzenie Nr 118/SG/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, Projekt „Rewitalizacja parku przy zbiegu ulic Młyńskiej i Dworcowej w Skarszewach”

119. Zarządzenie Nr 119/SG/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, operacja „Utworzenie ogólnodostępnego kąpieliska wraz z miejscem rekreacji w miejscowości Demlin, Gmina Skarszewy – kontynuacja”

120. Zarządzenie Nr 120/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

121. Zarządzenie Nr 121/KF/12 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

122. Zarządzenie Nr 122/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

123. Zarządzenie Nr 123/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

124. Zarządzenie Nr 124/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej

125. Zarządzenie Nr 125/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 14 grudnia 2012 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

126. Zarządzenie Nr 126/WGIiOŚ/12 Burmistrza Skarszew z dnia 14 grudnia 2012 roku W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Skarszewy, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

127. Zarządzenie Nr 127/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

128. Zarządzenie Nr 128/SKG/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

129. Zarządzenie Nr 129/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

130. Zarządzenie Nr 130/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

131. Zarządzenie Nr 131/SKG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego dla Gminy Skarszewy na 2013 rok

132. Zarządzenie Nr 132/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

133. Zarządzenie Nr 133/SG/12 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 „ Odnowa i rozwój wsi”, operacja „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowy Wiec, Gmina Skarszewy”

134. Zarządzenie Nr 134/KF/12 Burmistrza Skarszew z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1839
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-05-30 22:26:33
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-05-30 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-05-30 22:02:20