Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Skarszewach - Archiwum BIP


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA SKARSZEW - ROK 2011

1. Zarządzenie Nr 1/KF/11 Burmistrza Skarszew z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

2. Zarządzenie Nr 2/WGIiOŚ/11Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

3. Zarządzenie Nr 3/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

4. Zarządzenie Nr 4/GOOSiP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

5. Zarządzenie Nr 5/GOOSiP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2011 rok

6. Zarządzenie Nr 6/USC/11 Burmistrza Skarszew z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysów w sołectwach gminy Skarszewy

7. Zarządzenie Nr 7/WPGiIE/11 roku Burmistrza Skarszew z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach

8. Zarządzenie Nr 8/GOPS/11 Burmistrza Skarszew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9. Zarządzenie Nr 9/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej 

10. Zarządzenie Nr 10/WPGiIE/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert składanych przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadania "Rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży"

11. Zarządzenie Nr 11/WPGiIE/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

12. Zarządzenie Nr 12/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

13. Zarządzenie Nr 13/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminy Skarszewy

14. Zarządzenie Nr 14/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia stanowiska ds. infrastruktury komunalnej oraz wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skarszewach

15. Zarządzenie Nr 15/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

16. Zarządzenie Nr 16/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

17. Zarządzenie Nr 17/WF/11 Burmistrza Skarszew z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w "Instrukcji dotyczącej sporządzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

18. Zarządzenie Nr 18/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 191/WOiSO/08 Burmistrza Skarszew z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Pana Artura Martyna na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarszewach

19. Zarządzenia Nr 19/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok

20. Zarządzenie Nr 20/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

21. Zarządzenie Nr 21/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

22. Zarządzenie Nr 22/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

23. Zarządzenie Nr 23/WPGiIE/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego "Rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży" dla organizacji pozarządowych

24. Zarządzenie Nr 24/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocników systemu informatycznego SJO BeSTi@

25. Zarządzenie Nr 25/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

26. Zarządzenie Nr 26/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

27. Zarządzenie Nr 27/WPGiIE/11 Burmistrza Skarszew z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia: Instrukcji BHP w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

28. Zarządzenie Nr 28/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

29. Zarządzenie Nr 29/RP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie realizacji inwestycji i przedsięwzięć zwiazanych z środkami zewnętrznymi

30. Zarządzenie Nr 30/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

31. Zarządzenie Nr 31/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie określenia wzoru spisu spraw, wzoru rejestru pism wychodzących, wzoru pisma urzędowego, wzoru decyzji, wzoru pierwszej strony zarządzenia, zaświadczenia oraz referencji, obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

32. Zarządzenie Nr 32/WPGiIE/11 Burmistrza Skarszew z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji dla oceny wniosku złożonego przez organizację pożytku publicznego

33. Zarządzenie Nr 33/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 23 marca 2011 roku w sparwie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

34. Zarządzenie Nr 34/WPGiIE/11 Burmistrza Skarszew z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego "Pielęgnacja zieleni miejskiej" dla organizacji pozarządowych

35. Zarządzenie Nr 35/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego

36. Zarządzenie Nr 36/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego

37. Zarządzenie Nr 37/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

38. Zarządzenie Nr 38/GOOSiP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia rocznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Skarszewy na 2011 rok

39. Zarządzenie Nr 39/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

40. Zarządzenie Nr 40/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

41. Zarządzenie Nr 41/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 19/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok

42. Zarządzenie Nr 42/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

43. Zarządzenie Nr 43/SKG/11 Burmistzra Skarszew z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

44. Zarządzenie Nr 44/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do konkursu "Piękna wieś 2011"

45. Zarządzenie Nr 45/BBRM/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu d/s organizacji roku przedszkolnego 2011/2012

46. Zarządzenie Nr 46/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie zadad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi", operacji "Adaptacja obiektu gminnego we wsi Pogódki gmina Skarszewy dla potrzeb świetlicy wiejskiej"

47. Zarządzenie Nr 47/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w życie zadad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich, Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi", operacji "Adaptacja obiektu gminnego we wsi Pogódki gmina Skarszewy dla potrzeb świetlicy wiejskiej"

48. Zarządzenie Nr 48/GOOSiP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011

49. Zarządzenie Nr 49/ WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

50. Zarządzenie Nr 50/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

51. Zarządzenie Nr 51/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

52. Zarządzenie Nr 52/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach z zakresu instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego

53. Zarządzenie Nr 53/WIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

54. Zarządzenie Nr 54/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

55. Zarządzenie Nr 55/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku

56. Zarządzenie Nr 56/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Skarszewy

57. Zarządzenie Nr 57/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

58. Zarządzenie Nr 58/SKG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu dokształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

59. Zarządzenie Nr 59/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność gminy Skarszewy

60. Zarządzenie Nr 60/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

61. Zarządzenie Nr 61/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

62. Zarządzenie Nr 62/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Skarszewy

63. Zarządzenie Nr 63/WPGiIE/11 Burmistrza Skarszew z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie przyznania srodków finansowych na realizację zadania publicznego "Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży" i "Działalność kulturalna

64. Zarządzenie Nr 64/WF/11 Burmistrza Skarszew z dnia7 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej oraz procedur kontroli obrotów pieniężnych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

65. Zarządzenie Nr 65/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Skarszewy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

66. ZARZĄDZENIE Nr 66/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

67. Zarządzenie Nr 67/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Zarząd Budynkami Spółkę z o.o. w Skarszewach

68. Zarządzenie Nr 68/WF/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach

69. Zarządzenie Nr 69/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia składu grupy kapitałowej objętej konsolidacją, zakresu informacji wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Gminy Skarszewy oraz metod konsolidacji sprawozdań finansowych za 2010 rok

70. Zarządzenie Nr 70/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

71. Zarządzenie Nr 71/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Zarząd Budynkami Spółkę z o.o. w Skarszewach

72. Zarządzenie Nr 72/KF/11Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

73. Zarządzenie Nr 73/GOOSiP/11Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

74. Zarządzenie Nr 74/GOOSiP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

75. Zarządzenie Nr 75/GOOSiP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

76. Zarządzenie Nr 76/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych

77. Zarządzenie Nr 77/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

78. Zarządzenie Nr 78/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

79. Zarządzenie Nr 79/RP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia harmonogramu likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Skarszewach

80. Zarządzenie Nr 80/RP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia Likwidatora Zakładu Komunalnego w Skarszewach

81. Zarządzenie Nr 81/RP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wniesienia zorganizowanych składników mienia Zakładu Komunalnego w Skarszewach ,tworzących w chwili dokonania aportu zorganizowane przedsiębiorstwo do Zarządu Budynkami spółka z .o.o ze 100 % udziałem Gminy Skarszewy

82. Zarządzenie Nr 82/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

83. Zarządzenie Nr 83/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

84. Zarządzenie Nr 84/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Skarszewy

85. Zarządzenie Nr 85/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Skarszewy 

86. Zarządzenie Nr 86/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarszewach

87. Zarządzenie Nr 87/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

88. Zarządzenie Nr 88/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

89. Zarządzenie Nr 89/SKG/11 Burmistrza Skarszew - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 22 lipca   2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Skarszewach

90. Zarządzenie Nr 90/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

91. Zarządzenie Nr 91/RP/11 Burmistrza Skarszew z dnia  27 lipca 2011 roku dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 80/RP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wyznaczenia Likwidatora Zakładu Komunalnego w Skarszewach

92. Zarządzenie Nr 92/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

93. Zarządzenie Nr 93/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza Skarszew

94. Zarządzenie Nr 94/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

95. Zarządzenie Nr 95/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

96. Zarządzenie Nr 96 /WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach

97. Zarządzenie Nr 97/SKG/11 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gminnych Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarszewach

98. Zarządzenie Nr 98/SKG/11 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skarszewach

99. Zarządzenie Nr 99/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

100. Zarządzenie Nr 100/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

101. Zarządzenie Nr 101/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

102. Zarządzenie Nr 102/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy

103. Zarządzenie Nr 103/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

104. Zarządzenie Nr 104/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty

105. Zarządzenie Nr 105/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

106. Zarządzenie Nr 106/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

107. Zarządzenie Nr 107/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy.

108. Zarządzenie Nr 108/WF/11 Burmistrza Skarszew z dnia 7 września 2011 roku w sprawie wniesienia nowych udziałów do Gminnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o z 100% udziałem Gminy Skarszewy.

109. Zarządzenie Nr 109/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

110. Zarządzenie Nr 110/GOOSiP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Skarszewy w celu realizacji projektu pod tytułem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Skarszewy”.

111. Zarządzenie Nr 111/ZB/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za 1 m2  powierzchni lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy.

112. Zarządzenie Nr 112/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 9 września 2011 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

113. Zarządzenie Nr 113/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

114. Zarządzenie Nr 114/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 12 września 2011 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy.

115. Zarządzenie Nr 115/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 września 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

116. Zarządzenie Nr 116/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 14 września 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

117. Zarządzenie Nr 117/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skarszewy dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

118. Zarządzenie Nr 118/RP/11 Burmistrza Skarszew z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wniesienia zorganizowanych składników mienia Zakładu Komunalnego w Skarszewach tworzących w chwili aportu zorganizowane przedsiębiorstwo do Zarządu Budynkami spółka z o.o. ze 100% udziałem Gminy Skarszewy.

119. Zarządzenie Nr 119/BBRM/11 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarszewy w Radzie Nadzorczej Gminnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

120. Zarządzenie Nr 120/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

121. Zarządzenie Nr 121/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bączku.

122. Zarządzenie Nr 122 /SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

123. Zarządzenie Nr 123/WOiSO/11Burmistrza Skarszew z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie.

124. Zarządzenie Nr 124 /SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

125. Zarządzenie Nr 125/WGIiOŚ/11 Burmistrza  Skarszew  z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

126. Zarządzenie Nr 126 /WGIiOŚ/11Burmistrza Skarszew z dnia 17 października 2011 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Skarszewy

127. Zarządzenie Nr 127/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

128. Zarządzenie Nr 128/WOiSO/11 Burmistrza Skarszew z dnia 25 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

129. Zarządzenie Nr 129/WF/11 Burmistrza Skarszew z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach.

130. Zarządzenie Nr 130 /WGIiOŚ/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 25 października 2011 roku w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Skarszewy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

131. Zarządzenie Nr 131/WGIiOŚ/11 Burmistrza  Skarszew z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wykupu gruntów na cele publiczne w Bolesławowie

132. Zarządzenie Nr 132/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

133. Zarządzenie Nr 133/GOPS/11 Burmistrza Skarszew z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadania z zakresu pomocy społecznej.

134. Zarządzenie Nr 134/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

135. Zarządzenie Nr 135/SG/2011 BURMISTRZA  SKARSZEW z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 rok.

136. Zarządzenie Nr 136/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2012 - 2019.

137. Zarządzenie Nr 137/WGIiOŚ/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Skarszewy

138. Zarządzenie Nr 138/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

139. Zarządzenie Nr 139/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarszewy na lata 2011–2019

140. Zarządzenie Nr 140/WGIiOŚ/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Skarszewy.

141. Zarządzenie Nr 141/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

142. Zarządzenie Nr 142/KF/11 Burmistrza Skarszew z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmiany półrocznego planu kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy

143. Zarządzenie Nr 143/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

144. Zarządzenie Nr 144/GOPS/11 Burmistrza Skarszew z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach dotyczącego prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

145. Zarządzenie Nr 145/GOPS/11 Burmistrza Skarszew z dnia 5  grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów dla tych rodzin.

146. Zarządzenie Nr 146/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

147. Zarządzenie Nr 147/WGIiOŚ/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

148. Zarządzenie Nr 148/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

149. Zarządzenie Nr 149/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

150. Zarządzenie Nr 150/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

151. Zarządzenie Nr 151/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

152. Zarządzenie Nr 152/SKG/2011 Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego dla Gminy Skarszewy na 2012 rok

153. Zarządzenie Nr 153/WOiSO/2011Burmistrza Skarszew z dnia 29 grudnia 2011 rokuw sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody.

154. Zarządzenie Nr 154/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Skarszewy”  powierzonego do realizacji przez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

155. Zarządzenie Nr 155/SG/11 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 396/SG/09 Burmistrza Skarszew z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu systemowego „Szansa na przyszłość!” realizowanego przez gminną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2004
Treść wprowadził(a): Wencki Grzegorz, 2014-05-31 01:53:05
Treść wytworzył(a): Grzegorz Wencki, 2014-05-30 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-05-31 01:28:26